Betingelser

Go Large Hosting er en tjeneste levert av Nordic Hosting AS (org.nr. 989 383 930). Vi leverer serverplass, markedsføring og utvikling av materiale for World Wide Web. Vi har både juridiske og etiske regler som må overholdes i forbindelse med disse tjenester.

Vårt generelle formål er å være leverandør i forbindelse med presentasjon av informasjon via Internett. Vi forbeholder oss rett til å suspendere eller avslutte en kundes adgang til enhver service som vi leverer hvis vi finner at denne service er blitt misbrukt.

 

1. Generelt
Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på golarge.no, samt bestillingsskjema, som kunden fyller ut for å få adgang til Nordic Hosting AS sine tjenester.

Avtalen er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema og Nordic Hosting AS ved e-post – ordrebekreftelse – bekrefter at bestillingen er mottatt. Nordic Hosting AS har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 5 virkedager etter at slik e – post bekreftelse ble sendt.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Nordic Hosting AS og som Nordic Hosting AS forholder seg til.

Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 12 måneder, med mindre annet er særskilt avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert jfr punkt 10. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Ved ny periode vil kunden bli fakturert minst 30 dager i forkant for ny tjenesteperiode.

Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

 

2. Tjenesten.
2.1. Generelt
Avtalen gir kunden tilgang på tjenestemaskinen hos Nordic Hosting AS slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. Nordic Hosting AS er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten.

Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til Nordic Hosting AS.

Nordic Hosting AS kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.

Nordic Hosting AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Ved bestilling, godtar kunden at Nordic Hosting AS sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt e-post adressen.

Vi vil reagere sterkt overfor de som måtte bruke eller forsøke å bruke en internettkonto eller datamaskin uten eierens tillatelse. Dette inkluderer passord-misbruk, tyveri av informasjon, misbruk av sikkerhets-huller mv.
Enhver uautorisert bruk av kontoer eller datamaskiner av Nordic Hosting AS sine kunder, uansett om det er angrep på kontoer eller datamaskiner hos Nordic Hosting AS, vil automatisk gi advarsel, suspensjon eller oppsigelse av konto og anmeldelse, avhengig av angrepets alvor.

 

2.2. Domeneregistrering.
Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett.

Når domenet er registrert vil kunden ha en eksklusiv bruksrett i tjenesteperioden(e)s løpetid forutsatt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnpolitikk.

 

2.2.1. Navntjenere
Endringer av navntjenere finner som hovedregel sted ved at Kunden kontakter ny registrar for flytting.

Kunden er pålagt å sende melding til Nordic Hosting AS når slik flytting har funnet sted jf punkt 10. Manglende meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding faktisk er mottatt.

 

2.2.2. Tvisteløsning.
Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnpolitikk. Nordic Hosting AS tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som er pålagt Nordic Hosting AS iht. registraravtalen.

 

2.3. Flytting av domene til Nordic Hosting AS
Dersom du kunne tenke deg å flytte ditt domene/webhotell til Nordic Hosting AS nå men allerede har betalt en annen ISP (Internet Service Provider) for en lengre periode, ønsker vi å tilby deg å flytte til Nordic Hosting AS og få GRATIS domeneadministrasjon og webhotell ut perioden du har betalt din forrige ISP.

Dette vil si tilsvarende webhotell eller tilnærmet tilsvarende webhotell som hos tidligere ISP. Dersom du kun har hatt domeneparkering/domeneforwarding får du vårt tilbud på det samme. Har du hatt webhotell tilbyr vi deg minimum vårt webhotell «Standard».

For å oppnå dette må du kunne dokumentere at du faktisk har hatt domene og webhotell hos en annen ISP. Hvilken ISP dette dreier seg om og hvilken type webhotell du har hatt og for hvor lang tid det er betalt. Ta kontakt og send dokumentasjon enten pr post eller via faks. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å sjekke opplysningene.

I tillegg må du binde deg skriftlig til å benytte samme webhotell (eller høyere) i ett år etter at gratisperiode går ut. Selve bestillingen på overflytting kan du gjøre her via websiden. Faktura for perioden man binder seg for etter at gratisperioden er over vil bli sendt ut ca en mnd før gratisperioden går ut.

 

2.4. Webløsninger.
Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.

Det lagres backup av våre kunders webhotell med e-post og database i tre backupsystemer; daglig, ukentlig og månedlig. Nordic Hosting AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser, tap av arbeidsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighet klar, hvis dette skulle forekomme. Alle kunder bør ha en oppdatert backup av sine hjemmesider/grafikk liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette bli rettet hurtigst mulig innen for normal arbeidstid. Hvis vi ikke er i stand til å levere denne service fra dag til dag, vil kundene kunne kreve forholdsvis motregning ved neste fakturering eller kreditnota.

 

2.5. E-post.
Uoppfordret kommersiell reklame er ikke tillatt via epost, og vil resultere i suspensjon eller oppsigelse etter vurdering av Nordic Hosting AS sin ledelse.

Kommersiell reklame er ikke velkommen i de fleste Usenet diskusionsgrupper og epost mailinglister. Upassende utsending kan resultere i suspensjon eller oppsigelse av tjenester levert av Nordic Hosting AS. Se i nyhetsgruppens eller mailinglistens charter om reklame er tillatt. «Spamming», eller utsendelser av beskjeder til mange forskellige off-topic nyhetsgrupper er uetisk og vil bli behandlet deretter.

 

2.6. Trafikk/Overføring.
Vi har i utgangspunktet fri trafikk på alle webhotell, men i tilfelle av grov utnyttelse eller trafikk som indikerer en feilsituasjon, forbeholder vi oss retten til å oppheve Brukers abonnement eller å sette begrensninger på Brukers trafikk. Grov utnyttelse kan eksempelvis være brudd på noen av våre betingelser, samtidig som dette forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk. Ved brudd på denne bestemmelsen skal kunden varsles per e-post før tiltak iverksettes.

 

3. Kundens plikter
3.1. Generelt.
Domenesøknad/bestilling av web utføres av Nordic Hosting AS på bakgrunn av informasjon fra kunden.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e – post el, kan Nordic Hosting AS ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel.

 

3.2. Domeneregistrering.
Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Nordic Hosting AS vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at Nordic Hosting AS kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til primær og sekundær navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Nordic Hosting AS formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

 

3.3. Programvare.
Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Nordic Hosting AS seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare.

 

3.3.1. Eierskap.
Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

 

3.3.2. Ansvar for publisering.
Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

 

3.3.3. Nordic Hosting AS har en familievennlig profil
Nordic Hosting AS forbeholder seg retten til å vurdere kunden individuelt, og dermed nekte service til de vi anser bryter med vår politikk. Kunder må kun bruke Nordic Hosting AS’s webhotelltjenester til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som det er copyright på. Det er uttrykkelig forbudt å reklamere for, distribuere, oppbevare, behandle eller på annen vis håndtere uanstendig, pornografisk (mykporno eller hardporno), satanistisk og rasistisk materiale, eller materiale som krenker menneskeverdet, glorifiserer krig eller er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning ved hjelp av tjenester levert av Nordic Hosting AS. Det er helt opp til Nordic Hosting AS’s ledelse å vurdere om dette er tilfellet.

Nordic Hosting AS kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

 

3.3.4. Konsesjoner.
Kunden og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

 

4. Kontrollmekanismer
4.1. Sikkerhet og intern-kontroll.
Nordic Hosting AS formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.

Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler Nordic Hosting AS endringer av kontrollopplysninger.

 

4.2. Passord.
Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. Nordic Hosting AS har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord.

 

4.3. Backup.
Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer som publiseres gjennom Nordic Hosting AS sine servere. Nordic Hosting AS vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

 

4.4. Innsyn og utlevering av opplysninger.
Nordic Hosting AS kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil.

Nordic Hosting AS har plikt til å innføre interne rutiner som skal sikre at slik informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre enn de utvalgte personer som foretar disse rutinemessige undersøkelser.

Nordic Hosting AS kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Nordic Hosting AS sine tjenestemaskiner. Nordic Hosting AS skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig.

Nordic Hosting AS vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Nordic Hosting AS ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.

Nordic Hosting AS forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distribueres, eller henvises til fra kundens hjemmeside.

 

5. Priser og betaling

Betaling skal enten skje mot faktura eller ved bruk av kredittkort. Ved forsinket betaling påløper 12,5% rente fra forfall. Ved purring på faktura påløper NOK 35.- i purregebyr.

For kunder som har bedt om kopi av faktura i posten, beregner vi et fakturagebyr – for tiden NOK 30,-
Dette gjelder kun de som spesifikt ber om å få faktura pr post.

Alle priser kan endres av Nordic Hosting med 3 måneders varsel, og uansett med 30 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel ble avsendt si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode. Prisendring på domener varsles ikke pr e-post, og de til enhver tid gjeldende priser publiseres på våre nettsider.

Alle tjenester faktureres vanligvis forskuddsvis for 12 måneder. Faktureringstidspunktet kan variere.

Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter.

Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt, hvilket innebærer at all informasjon på våre servere vil bli slettet.

 

6. Ansvarsbegrensing
6.1. Toppnivå registrar.
Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN eller annen toppnivåregistrar og som Nordic Hosting AS må respektere som registrar av domener. Nordic Hosting AS kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivå registrar.

 

6.2. Skadesløsholdelse.
Kunden forplikter seg til å holde Nordic Hosting AS skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Nordic Hosting AS som har sammenheng med det materiale som Kunden eller brukeren har formidlet gjennom Nordic Hosting AS sine tjenestemaskiner.

 

6.3. Fraskrivelse av ansvar.
Nordic Hosting AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Nordic Hosting AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Nordic Hosting AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Nordic Hosting AS kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Nordic Hosting AS side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde, og maksimalt 5 000 NOK. Ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nordic Hosting AS side, er erstatningsplikten begrenset til 10 000 NOK.

Nordic Hosting AS er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som det er lenket til fra Nordic Hosting AS sine internettsider.

 

6.4. Notice and Take Down – opphør eller suspensjon uten varsel.
Nordic Hosting AS kan uten forutgående varsel fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanken om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Nordic Hosting AS sitt eget skjønn, synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Nordic Hosting AS sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som Nordic Hosting AS setter.

Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r).

 

7. Force majure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

 

8. Overdragelse, flytting eller videresalg
8.1. Overdragelse.
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Nordic Hosting AS. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

 

8.2. Flytting av domene.
Ved flytting av domene til annen leverandør enn Nordic Hosting AS er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk.

Kundeforholdet til Nordic Hosting AS må kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

 

8.3. Flytting for øvrig.
Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til Nordic Hosting AS kanselleres iht. punkt 10, slik at Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert mottatt.

 

8.4. Videresalg.
Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Nordic Hosting AS.

 

9. Angrerett, oppsigelse og stenging
9.1. Generelt om Angrerett.
Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett.

Ved bruk av angreretten skal kunden sende inn signert, skriftlig melding om dette til Nordic Hosting AS og Nordic Hosting AS vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

 

9.1.1. Domeneregistrering og tilleggstjenester.
Domene – tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal – 14 dagers – angrefrist ikke er utløpt.

Tilleggstjenestene utføres fortløpende og er engangsytelser. Tjenesten kan ikke avbestilles når oppdraget er gjennomført før angrefristen på 14 dager.

Dersom Nordic Hosting AS mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er hhv. registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

 

9.1.2. Øvrige Tjenester.
Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er poststemplet eller på annen måte meddelt Nordic Hosting AS innen utgangen av angrefristen.

 

9.2. Generelt om oppsigelse.
Ved oppsigelse av Tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet.

Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

 

9.2.1. Oppsigelse fra Kunden.
Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden.

Oppsigelse skal finne sted iht. punkt 10.

 

9.2.2. Oppsigelse fra Nordic Hosting AS
Nordic Hosting AS forbeholder seg retten til å si opp en tjeneste til enhver tid, med 30 dagers varsel. Alle gebyr/leieavgifter m.v. som er betalt forut, vil bli forholdsmessigt tilbakebetalt, hvis Nordic Hosting AS benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder de til enhver tid gjeldende betingelser, vil det ikke skje noen refundering, og oppsigelse kan iverksettes umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden.

 

9.3. Stenging eller suspensjon.
Ved brudd på bestemmelsene i denne avtalen,. eller ved manglende betaling jf. 5. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. 10., vil Nordic Hosting AS nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.

Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av Nordic Hosting AS forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 9.2 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

 

10. Fremgangsmåte ved behov for brukerstøtte, ved oppsigelse, angrerett mv.
Generelt.

Ved behov for brukerstøtte, ved eventuelle feilsituasjoner eller ved ønske om å benytte seg av angrerett, flytting, oppsigelse eller for bestilling av tilleggstjenester eller ved andre endringer av tjenesteomfanget skal kunden henvende seg til Nordic Hosting AS sin kundeservice.

Dette gjøres ved at kunden logger seg inn på sine kundesider og legger inn sine ønsker der.

 

10.1. Sikkerhet ved endringer.
Nordic Hosting AS kan velge å ignorere henvendelser når endringsskjema sendes fra en avsender som ikke er registrert som Kunde eller bruker hos Nordic Hosting AS, ved mangelfullt eller uleselig utfylt skjema.

 

10.2. Endringsskjema
Bestilling av endring på tjenester skal legges inn via www.golarge.no

 

10.3. Avbestillingsskjema
Ønsker kunden at tjenesten skal opphøre og at en ny tjenesteperiode ikke skal påløpe må kunden minimum 1 – en – måned før ny periode påløper logge inn på kundesiden på www.golarge.no og her legge inn oppsigelse av domenet.

 

11. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan Nordic Hosting AS kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.

Nordic Hosting AS forbeholder seg retten til å vedta verneting.

Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

 

12. Ufravikelige rettsregler
Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.